welcome

正在加载今日诗词....

 • 上一篇
 • 下一篇
 • JS面向对象

  JS是一种基于对象的语言,和其他面向对象语言不同 对象 1、引用类型是一种数据结构,将数据和功能组织在一起,常被成为类2、某个特定 …

             
  不忘
             
  初心
         
  yunjianwu.com